DỊCH VỤ

Bảng màu với 1.000 màu và hơn 3.000 màu nhuộm theo mẫu KH trong thư viên màu.

Phát triển màu nhuộm theo mẫu khách hàng

Năng lực : 45 mẫu/ ngày.

Thời gian phát triển mẫu: 2 – 3  ngày (tùy theo số lượng mẫu)

Thời gian sản xuất đại trà: 5 – 7 ngày (tùy theo số lượng đơn hàng)

Số lượng tối thiểu sẽ áp dụng thích hợp theo đơn hàng (# 10 cones/ item)